Fundusze Europejskie - Polska Cyfrowa

Aktualności WSPL

MZ: Rusza bezpłatna akcja szczepień przeciw grypie. Dla kogo?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022, w ramach zapobiegania grypie sezonowej i w czasie trwania epidemii COVID-19, będą realizowane nieodpłatne i dobrowolne szczepienia przeciw grypie dla poniższych grup:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjenci:

- zakładu opiekuńczo-leczniczego,
- zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
- hospicjum stacjonarnego lub domowego,
- oddziału medycyny paliatywnej;

 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r.

Co należy wiedzieć przed skorzystaniem z bezpłatnego szczepienia?
Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia muszą złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku wynikającego z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2021/2022 na wzorze dostępnym na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype oraz w zakładce GRYPA Informacje.

Na szczepienie przeciw grypie nie ma skierowań, wystarczy umówienie terminu wizyty w punkcie szczepień. (Nie ma zapisów przez system e-rejestracji, termin wyznacza punkt szczepień podczas kontaktu z pacjentem.)


Rekomendacje Zespołu Ekspertów dotyczące jednoczesnego

stosowania szczepionek przeciw grypie i COVID-19

COVID-19 i grypa to dwie poważne choroby infekcyjne, których częstość występowania zwiększa się w sezonie jesienno-zimowym. Obie stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich, a szczególnie dla osób z grup ryzyka. Ko-infekcja może się wiązać z ryzykiem bardzo ciężkiego przebiegu zakażenia lub nawet śmierci. Obu chorobom można zapobiegać poprzez szczepienia ochronne,zarówno pod względem zmniejszenia częstości zakażeń, jak i ciężkości ich przebiegu.
W interesie społecznym i zdrowotnym jest jak najszybsza i sprawna realizacja obu szczepień. Dostępne publikacje wskazują,że szczepienie przeciw grypie może chronić przed powikłaniami COVID-19,nawet u osób zaszczepionych przeciw COVID-19.
Aktualne wytyczne amerykańskie oraz lokalne wytyczne kilku krajów w Europie dotyczące podawania szczepionek przeciw COVID-19 z innymi szczepionkami wskazują, że szczepionki te mogą być podawane razem (jednoczasowo) ze szczepionkami przeciw grypie.
Biorąc pod uwagę powagę sytuacji epidemiologicznej, ciągle niezadawalający odsetek zaszczepionych przeciwCOVID-19 i bardzo niski stan zaszczepienia przeciw grypie w Polsce, rekomendujemy jednoczasowe (w czasie jednej wizyty,w dwie różne kończyny) szczepienia przeciw COVID-19 i przeciw grypie wszystkimi dostępnymi na rynku polskim szczepionkami, dla danej grupy wiekowej. Szczepienie przeciw grypie może być zrealizowane zarówno z pierwszą, jak i kolejnymi dawkami szczepionek przeciw COVID-19.

W przypadku wątpliwości (np. wystąpienia działań niepożądanych po poprzednich dawkach) należy rozważyć szczepienie z bezpiecznym odstępem pomiędzy szczepieniami.

Sprawdź, gdzie wykonasz szczepienie przeciw grypie:

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-na-grype

Oświadczenie osoby uprawionej do szczepienia przeciw grypie do pobrania:

Uprawnieni do podania 3 dawki

Od 24 września

Wszystkie osoby, które ukończyły 50 lat (liczone rocznikowo, a więc urodzone w 1971 roku lub wcześniej) od 24 września 2021 r. będą mogły otrzymać przypominającą szczepionkę po 6 miesiącach od pełnego zaszczepienia.

Jeśli więc ktoś otrzymał drugą dawkę szczepienia 24 marca lub wcześniej, to swoje e-skierowanie na trzecią dawkę znajdzie 24 września na swoim Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP. Pozostałe osoby muszą poczekać na swój termin.

Jako trzecia dawka dla osób 50+ będzie podana szczepionka marki Pfizer, bez względu na to, jaką szczepionkę wcześniej ktoś otrzymał.

Od 1 września

Do podania 3 dawki szczepienia przeciw COVID-19 uprawnieni są (zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia): https://www.gov.pl/web/zdrowie/Komunikat-w-sprawie-szczepien-przeciw-COVID-19-dawka-dodatkowaotwiera się w nowej karcie

 • otrzymujących aktywne leczenie przeciwnowotworowe;
 • po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne;
 • po przeszczepie komórek macierzystych w ciągu ostatnich 2 lat;
 • z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności;
 • z zakażeniem wirusem HIV;
 • leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną;
 • dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Przypominamy, iż dodatkową (trzecią) dawkę stosuje się we wskazanych grupach z zaburzeniami odporności w odstępie ≥28 dni po ukończeniu 2-dawkowego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

U osób wieku ≥18 lat należy stosować szczepionki mRNA (Comirnaty Pfizer-BioNTech albo Spikevax Moderna), u dzieci 12-17 lat należy stosować szczepionkę Comirnaty Pfizer-BioNTech. Rekomenduje się, aby szczepienie dawką uzupełniającą było realizowane tą samą szczepionką, którą podstawowy cykl.

W dniu 1 września e-skierowania (wygenerowane automatycznie na podstawie dostępnych danych) otrzymało ponad 120 tysięcy osób z grup wskazanych powyżej. Zgodnie z przytoczonym komunikatem MZ osoby, które nie otrzymały e-skierowania powinny skontaktować się z lekarzem.

Warunkiem wystawienia nowego e-skierowania (uzupełniającego) jest zamknięte poprzednie e-skierowanie, na podstawie którego zrealizowano pełny cykl szczepienia na dzień 31.08 wszystkie e-skierowania, dla których odnotowane są 2 karty szczepień Pfizer/Moderna zostały automatycznie zweryfikowane i zamknięte).


Profilaktyka 40+

WSPL SPZOZ informuje, że nie uczestniczy w programie "Profilaktyka 40+". Placówki w Toruniu, które zgłosiły się do udziału:

VITALABO LABORATORIA MEDYCZNE

TORUŃ UL. KOŚCIUSZKI 12A
TEL. 501 266 955
7.30-11.00

VITALABO LABORATORIA MEDYCZNE

TORUŃ UL. FAŁATA 35
TEL. 664 442 896
7.30-11.00

VITALABO LABORATORIA MEDYCZNE

TORUŃ UL. WYSZYŃSKIEGO 6
TEL. 56 623 37 85
7.00-11.00

MIEJSKA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

TORUŃ UL. UNIWERSYTECKA 17
TEL. 56 611 99 20
7.00-13.00

LUX-MED. SP. Z O.O.

TORUŃ UL. KOŚCIUSZKI 71
TEL. 22 332 28 88
11.00-12.00

NZOZ PRZYCHODNIA PODGÓRZ

TORUŃ UL. POZNAŃSKA 63/65
TEL. 56 654 73 52
7.00-10.00

STOMATOLOGICZNA POMOC DORAŹNA

Świadczenia z zakresu stomatologicznej pomocy doraźnej (nocna i świąteczna) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego udzielane są w:

Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej we Włocławku
Kilińskiego 16
87-800 Włocławek
tel. 54 231 10 62

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił Teleplatformę pierwszego kontaktu (TPK).

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, poza godzinami pracy podstawowej opieki zdrowotnej, Pacjent ma możliwość skontaktowania się z Teleplatformą pierwszego kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny, ogólnopolski numer TPK: 800 137 200 Pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ oraz w weekendy, święta i inne dni ustawowo wolne od pracy - całodobowo.

Z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu można skorzystać w sytuacji:

 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Teleplatforma nie zastępuje świadczeń udzielanych przez nocną i świąteczną opiekę zdrowotną, której zadania pozostają bez zmian.


Uwaga Pacjenci!

Od dnia 07.06.2021r. na szczepienie przeciwko COVID-19 można zapisywać dzieci powyżej 12 r.ż.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
(wersja z dnia 07.06.2021r.)

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19
(wersja z dnia 07.06.2021r.)

Uwaga Pacjenci!

Minister Zdrowia dopuszcza, aby szczepienia przeciw COVID-19 w Narodowym Programie Szczepień były wykonywane w schemacie dwudawkowym preparatami:

AstraZeneca - przy zachowaniu odstępu od 35 dni (nie dłużej jednak niż 84 dnia) między dawkami,

Pfizer - przy zachowaniu odstępu po upływie 21 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami,

Moderna - przy zachowaniu odstępu po upływie 28 dni (nie dłużej niż 42 dni) między dawkami.

 • Powyższe zalecenia stosuje się dla osób, które nie otrzymały dotychczas I dawki szczepionki.
 • Podanie II dawki szczepionki, dla której termin został określony na dotychczasowych zasadach może ulec zmianie w przypadku jego indywidualnego przesunięcia, jeśli takowe jest możliwe w danym Punkcie Szczepień.
Osoby, które przebyły chorobę, mogą być zaszczepione przeciw COVID-19 w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wskazanie to dotyczy również Pacjentów, którzy po otrzymaniu I dawki zachorowali na COVID-19.

Uwaga Pacjenci!

Terminy na szczepienia COVID-19 w WSPL w Toruniu zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia oraz w celu zwiększenia dostępności zostały udostępnione do rejestracji zewnętrznej poprzez infolinię 19 239, e-Rejestrację lub wysyłając SMS o treści: SzczepimySie pod numer 664 908 556 lub 880 333 333. To najwygodniejsza, a przede wszystkim najbezpieczniejsza forma. Prosimy o nie zgłaszanie się osobiste do przychodni w celu rejestracji na szczepienie.

SZCZEPIENIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTKI W GODZINACH 8:00-13:30.
BUDYNEK A, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, I piętro, pokój 115

(przy budynku znajduje się winda zewnętrzna).


15 marca została uruchomiona dodatkowa ścieżka dostępu do testów na obecność SARS-CoV-2.

Osoby, które miały bezpośredni kontakt z zakażonym lub obserwują u siebie objawy zakażenia mogą wypełnić formularz na stronie gov.pl/dom. Po wypełnieniu formularza otrzymają informację, czy spełniają kryteria a konsultant, który skontaktuje się z nimi telefonicznie, wystawi zlecenie na test. Po wystawieniu zlecenia na test pacjent otrzymuje SMS z proponowanym miejscem oraz godziną testu. Zostanie jednocześnie automatycznie skierowany na kwarantannę (może opuścić miejsce pobytu wyłącznie w celu udania się na test). Konsultanci Domowej Opieki Medycznej pracują w godzinach od 8.00 do 18.00 – również w weekendy.


Szczepienie pacjentów w domu. NFZ zorganizował ponad 100 dodatkowych punktów

Pacjent potrzebuje szczepienia w domu? Powinien skontaktować się ze swoim POZ

Aby skorzystać z wyjazdowego punktu szczepień wystarczy zadzwonić do swojej poradni POZ. Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych.

Oznacza to, że na wizytę wyjazdowego punktu szczepień nie ma rejestracji przez internet lub telefonicznie, np. przez infolinię 19 239.

Liczy się wyłącznie bezpośredni kontakt z własną poradnią POZ lub pielęgniarką opieki długoterminowej. Jeśli pacjent lub jego opiekun skontaktują się z punktem wyjazdowym, ten skieruje takiego pacjenta lub opiekuna w pierwszej kolejności do POZ / pielęgniarki opieki długoterminowej, ponieważ to właśnie lekarz POZ lub pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu.

 

Szczepienie pacjentów w domu – krok po kroku

 1. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej przyjmuje zgłoszenie pacjenta lub opiekuna do wyjazdowego punktu szczepień i sprawdza, czy pacjent należy do tego POZ (jest na liście aktywnej poradni).

 2. Poradnia POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej sprawdza czy pacjent ma skierowanie na szczepienie. Jeśli nie, a pacjent jest w grupie aktualnie szczepionej, wtedy lekarz POZ wystawia skierowanie na szczepienie.

 3. Podstawami do zakwalifikowania pacjenta do szczepienia wyjazdowego są: dokumentacja medyczna i wiedza lekarza / pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta, lub teleporada, lub wywiad z opiekunem pacjenta.

 4. Jeśli lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej potwierdzą, że pacjent może skorzystać ze szczepienia w domu przez wyjazdowy punkt szczepień, wtedy lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej odnotowuje to w dokumentacji medycznej i przekazuje taką informację do wyjazdowego punktu szczepień.

 5. Lekarz POZ / pielęgniarka opieki długoterminowej może też przekazać informację o pozytywnej kwalifikacji do szczepienia w domu bezpośrednio pacjentowi lub jego opiekunowi, który następnie kontaktuje się z najbliższym wyjazdowym punktem szczepień.

 6. Wyjazdowy punkt szczepień rejestruje pacjenta na szczepienie, ustala termin szczepienia i informuje o tym pacjenta lub jego opiekuna.

 7. O zakwalifikowaniu do szczepienia decyduje lekarz wyjazdowego punktu szczepień. Jeśli pacjent pozytywnie przejdzie kwalifikację, zostaje szczepiony pierwszą dawką preparatu. W dniu szczepienia ustalana jest również data drugiej dawki podania szczepionki.

Procedura szczepienia wyjazdowego jest więc zbliżona do szczepienia w punkcie stacjonarnym. Zespół wyjazdowy przynajmniej 15 minut po szczepieniu obserwuje pacjenta pod kątem wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jeśli takie wystąpią, zespół wyjazdowy jest przygotowany, aby pomóc pacjentom w domu.

 Źródło:

SZCZEPIENIA COVID-19

1. Kwalifikacji na szczepienie COVID-19 NIE PRZEPROWADZA TWÓJ LEKARZ POZ.

2. Do szczepień wyznaczony jest Zespół Szczepienny.

3. E-skierowanie do szczepienia dla określonych grup wiekowych i zawodowych jest generowane AUTOMATYCZNIE  przez CENTRUM E-ZDROWIA, ważne 90 dni.

4. E-skierowanie na szczepienie COVID-19 DOPIERO PO UPŁYWIE TERMINU WAŻNOŚCI wystawia lekarz POZ.

5. Na szczepienie COVID-19 zapisać się można w dowolnym punkcie w całej Polsce NIEZALEŻNIE OD WYBRANEGO LEKARZA RODZINNEGO.

6. Po zapisaniu Pacjent otrzyma SMS z potwierdzeniem dnia i godziny szczepienia oraz SMS przypominający na dzień przez zaplanowanym szczepieniem.

7. Na szczepienie należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 MINUT przed wyznaczoną godziną szczepienia.

8. Rejestracja na drugą dawkę odbywa się w Punkcie Szczepień w dniu pierwszego szczepienia.

9. Osoby zainteresowane mogą zgłaszać chęć zaszczepienia na COVID-19 poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.szczepimysie.pacjent.gov.pl

10. Przed szczepieniem wymagane jest wypełnienie wstępnego kwestionariusza wywiadu przesiewowego.


Zalecenia dla seniorów - jak przygotować się na szczepienie Covid-19

1. Zjeść posiłek, zażyć leki.
 W dniu szczepienia trzeba się zachować tak jak zwykle, czyli zjeść posiłek - najlepiej lekki - i przyjąć leki, które się codziennie bierze.
2. Odpowiednie ubranie.
 Wybierając się na szczepienie warto pomyśleć o odpowiednim ubraniu, aby nie przedłużać przygotowań do iniekcji. Nie wskazane są koszule z mankietami, krawaty, garnitury, bluzki zapinane na guziki i żakiety. Najlepszym wyborem jest zwykły luźny podkoszulek, na który można nałożyć sweter lub bluzę.
3. Zabrać dowód osobisty, okulary oraz listę zażywanych leków.
  Pacjent nie może zapomnieć o dowodzie osobistym. Kwalifikacja do szczepień nie jest wykonywana przez lekarza rodzinnego, dlatego warto mieć przy sobie listę zażywanych leków, w celu ustalenia ewentualnych przeciwwskazań do szczepienia. Gdyby spisanie listy leków wiązało się z trudnościami, można zabrać ze sobą przyjmowane leki lub ich opakowania. Osoby posiadające wadę wzroku, używające okularów, proszone są o posiadanie ich w dniu szczepienia przy sobie. Okulary będą potrzebne przy wypełnieniu ankiety przed szczepieniem, koniecznej do kwalifikacji.
4. Punktualność, odwołanie terminu szczepienia.
Na szczepienie należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 MINUT przed wyznaczoną godziną szczepienia. Płynny ruch jest w tym przypadku szczególnie ważny, by nie powstały zatory i by kolejne osoby nie musiały zbyt długo czekać. Apelujemy o jak najszybsze odwoływanie szczepienia, jeżeli nie będzie można z niego skorzystać z przyczyn losowych, choroby, złego samopoczucia. Umożliwi to przyjście na szczepienie innemu pacjentowi.
5. Wskazania po szczepieniu.
 Po zaszczepieniu należy poczekać na  miejscu 15 minut dla własnego bezpieczeństwa, aby w razie pojawienia się niepożądanych reakcji szybko uzyskać pomoc. Jeśli nic się nie dzieje, wracamy do domu i odpoczywamy. Nie planujmy w tym dniu żadnych prac związanych z wysiłkiem. Możemy czuć się normalnie, ale trzeba się liczyć z tym, że nasz organizm zareaguje na szczepionkę. Najczęściej obserwowany jest ból ręki, w którą wykonano zastrzyk. Inne dość częste dolegliwości po szczepieniu to: dyskomfort, bóle mięśni, stan podgorączkowy. Nie należy się denerwować, wystarczy zażyć Paracetamol i odczekać 1-2 dni, w tym czasie zwykle objawy znikają. Jeśli jednak gorączka będzie wysoka, a dolegliwości będą się nasilały, trzeba się skontaktować ze swoim lekarzem rodzinnym.

Pozostałe informacje na stronie www.gov.pl   w zakładce #szczepimysię


Drogi Pacjencie!

Zachęcamy do zakładania Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska w Toruniu została upoważniona do potwierdzania Profili Zaufanych niezbędnych przy zakładaniu Internetowych Kont naszych Pacjentów z aktywną deklaracją do lekarza POZ.

Dzięki IKP

 • zarejestrujesz się na szczepienie COVID-19
 • otrzymasz e-receptę SMS-em lub e-mailem — wystarczy, że podasz swój numer telefonu lub adres e-mail
 • wykupisz leki z recepty w różnych aptekach nie tracąc refundacji
 • udostępnisz bliskiej osobie lub lekarzowi informację o stanie zdrowia i historię przepisanych leków
 • masz dostęp do danych medycznych swoich dzieci do 18. roku życia
 • odbierzesz kolejną e-receptę bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem)
 • odbierzesz e-skierowanie
 • sprawdzisz wynik testu na koronawirusa
 • złożysz wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).
W razie problemów z założeniem Internetowego Konta Pacjenta Administracja WSPL jest gotowa pomagać swoim Pacjentom.

Szanowni Pacjenci!

W związku z utrzymującym się stanem epidemii oraz w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, jak również postępując wg. wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska do odwołania wprowadza nowe zasady funkcjonowania Przychodni:

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA 

1.   Wizyty w gabinetach lekarskich odbywają się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z Rejestracją Ogólną
tel. 56 652 11 44; 56 652 28 98, zgodnie z harmonogramem pracy lekarzy POZ.
 

2.  W dalszym ciągu udzielane są porady lekarskie w formie teleporad. Rejestracja telefoniczna, lub przez stronę internetową.

Niezarejestrowani Pacjenci proszeni są o NIE ZGŁASZANIE SIĘ osobiste do Przychodni. 

3. Pacjenci posiadający aktualne deklaracje do lekarzy POZ mają możliwość składania zamówień na recepty online. Przypominamy, że aby otrzymać kod odbioru e-recepty poprzez wiadomość sms konieczne jest posiadanie Internetowego Konta Pacjenta.


AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

1. Pacjenci zarejestrowani na wizyty w Poradniach AOS WSPL SPZOZ proszeni są o stawianie się nie wcześniej niż 10 min. przed wyznaczoną godziną wizyty, w celu uniknięcia niepotrzebnego gromadzenia się przed wejściem do gabinetu oraz w miarę możliwości bez osób towarzyszących.

2.   Jednocześnie w dalszym ciągu porady specjalistyczne udzielane są także w formie teleporad.


REHABILITACJA
Dla pacjentów zarejestrowanych na zabiegi rehabilitacyjne, w celu dostarczenia skierowania w postaci skanu, została utworzona skrzynka e-mail: rehabilitacja@wspl-torun.plDo wszystkich poradni WSPL SPZOZ w Toruniu do odwołania pacjenci obowiązkowo zgłaszają się w maseczkach.


 Prosimy o zrozumienie i zastosowanie się do nowych zasad funkcjonowania Przychodni.


Punkty poboru wymazu COVID-19 w Toruniu:
 • Miejska Przychodnia Specjalistyczna

87-100 Toruń, ul. Uniwersytecka 17

Godziny przyjęć: poniedziałek - sobota 9:00 - 11:00

Kontakt z placówką: 506 324 054