Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu (budynek A) ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 1

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Toruniu (budynek B) ul. Leona Szumana 2

FORMULARZ KONTAKTOWY


  Dyrektor

  lek. Zbigniew Leżuch

  Sekretariat Dyrektora
  czynny w godz. 7:30 – 15:00
  56 622 74 32

  Z-ca Dyrektora

  mgr Magdalena Szyplińska

  56 622 79 74

  Główna Księgowa

  mgr Bożena Kowalska-Szałucka

  56 652 24 41

  Kadry

  Maria Gawrońska

  Małgorzata Łuczyńska

  56 652 25 53

  Kierownik Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

  mgr Joanna Rydygier-Tomicka

  56 652 25 84

  Kierownik Administracji

  Marek Górski

  56 652 25 24

  Obowiązek informacyjny

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) (dalej Rozporządzenie) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. 2018,poz.1000) informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu, ul gen. J . H. Dąbrowskiego 1, 87-100 Toruń, tel. 56 622 74 32, adres e-mail: wspltorun@poczta.onet.pl . Może się Pani/Pan kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, e-mailem.
  2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w WSPL SP ZOZ w Toruniu, e-mail: marek.powala@wp.pl, tel.: 504 230 997 ;
  3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:
   • realizacji czynności urzędowych tj.: Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów na podstawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art.6 ust.1 lit.b Rozporządzenia;
   • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
   • przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej na podstawie art.6 ust.1 lit. d Rozporządzenia;
   • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art.6 ust.1 lit.e Rozporządzenia;
  4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
   • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
   • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
  5. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
  6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
   • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
   • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
   • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
   • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
   • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  9. Podanie przez Państwo danych osobowych jest warunkiem realizacji czynności prawnych. Przy czym podanie danych jest:
   • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
   • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.
  10. Państwa dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

  Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

  Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Gen. Dąbrowskiego 1, 87-100 Toruń , tel.: 56 622 74 32 adres e-mail: wspltorun@poczta.onet.pl .
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Marka Powały tel: 504 230 997, e-mail: marek.powala@wp.pl
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; art. 9 ust. 2 lit i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego; w związku z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
  5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 30 dni , chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
  6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
  7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług placówki. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do placówki.

  Klauzula informacyjna – Upoważnienie do dokumentacji medycznej

  Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Gen. Dąbrowskiego 1, 87-100 Toruń , tel.: 56 622 74 32 adres e-mail: wspltorun@poczta.onet.pl .
  2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan z nami kontaktować przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Marka Powały tel: 504 230 997, e-mail: marek.powala@wp.pl
  3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust.1 lit. c, d oraz art 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/ 679 (RODO ) oraz par. 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2020, poz.666).
  4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa , podmiotom przetwarzającym upoważnionym przez administratora.
  5. Dane osobowe są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.
  6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan/ Pani ,iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  8. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu .
  9. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.