Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną m.in.:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta.

FORMY UDOSTĘPNIANIA:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii,
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • na informatycznym nośniku danych.

Aby uzyskać kopię dokumentacji medycznej należy:

 • złożyć wniosek w Rejestracji Ogólnej w godzinach pracy Placówki.
  Forma wniosku nie musi być wyłącznie pisemna, może przybrać formę ustną bądź zostać przekazana za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • udostępnianie dokumentacji medycznej następuje bez zbędnej zwłoki, tzn. możliwie jak najszybciej,
 • osobistego odbioru kopii dokumentacji medycznej lub na podstawie upoważnienia należy dokonać w sekretariacie Przychodni, tylko i wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem

  ZASADY ODPŁATNOŚCI:

  • za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
  • opłata dokonywana jest w sekretariacie Przychodni, w przypadku udostępniania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej załączana jest faktura z terminem płatności 7 dni.

  KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ ZA DARMO?

  Obowiązujące przepisy umożliwiają pacjentowi otrzymanie bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej (ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO – Dz.U.2019.730).

  Podstawą prawną dla nieodpłatnego przekazywania dokumentacji medycznej jest art. 28 ust. 2a pkt. 1 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. jedn.: Dz.U.2023 poz. 1545, 1675, 1692, 1972)

  “Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta] podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (…) Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta].”

  Prawo do bezpłatnego otrzymania dokumentacji medycznej (gdy w danym zakresie żąda jej po raz pierwszy) ma pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta. Z przepisów nie wynika, by osoba upoważniona przez pacjenta miała prawo do bezpłatnej dokumentacji medycznej. W związku z tym od osób upoważnionych możliwe jest pobieranie opłat na wcześniejszych zasadach.

  Odpłatność za dokumentację medyczna

  Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – w okresie 1.03.2024 – 31.05.2024
  1 strona wyciągu albo odpisu 1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
  maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
  IV kwartał 2023
  7540,36 zł
  15,08 zł 0,53 zł 3,02 zł

  Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o, prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. jedn.: Dz.U.2020 poz. 849, z 2022 r. poz. 64, 974 ).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (t. jedn.: Dz. U. 2022 poz. 1304).
  3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. jedn.:  Dz.U.2019. poz. 1781)

  Medycyna Pracy

  Umowa na badanie Medycyny Pracy

  Skierowanie na badania lekarskie do celów san. -epid.

  Skierowanie na badania lekarskie wst./okr./kontr.

  Oświadczenie

  Dokumentacja medyczna

  Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

  Upoważnienie do odbioru wyników RTG / USG

  Laboratorium

  Upoważnienie do odbioru wyników laboratoryjnych

  Recepty

  Zamówienie recepty

  Oświadczenie do odbioru recept

  Upoważnienie do odbioru recept

  Deklaracje

  Deklaracja wyboru lekarza POZ

  Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

  Deklaracja wyboru położnej POZ

  RTG

  Zgoda na badanie RTG (niepełnoletni)