Dokumentacja medyczna jest własnością podmiotu udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.

Podmiot leczniczy udostępnia dokumentację medyczną m.in.:

 • pacjentowi,
 • przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta.

FORMY UDOSTĘPNIANIA:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych z możliwością sporządzenia notatek lub zdjęć,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruku,
 • na informatycznym nośniku danych.

Aby uzyskać kopię dokumentacji medycznej należy:

 • złożyć „Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej” w sekretariacie Przychodni I piętro pokój 103 ul. gen. J. H. Dąbrowskiego 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00, w Rejestracji Ogólnej lub Pediatrycznej, parter ul. Szumana 2 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00 – dostępny poniżej,
 • odbiór oraz opłata dokonywana jest w sekretariacie Przychodni w terminie  3 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku,
 • odbiór kopii dokumentacji medycznej przez pacjenta, przedstawiciela ustawowego, lub osobę upoważnioną w wyżej wymienionym wniosku, odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

ZASADY ODPŁATNOŚCI:

 • za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej pobierana jest opłata. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ ZA DARMO?

Nowe przepisy obowiązujące od 4 maja 2019 r. umożliwiają pacjentowi otrzymanie bezpłatnej kopii dokumentacji medycznej (ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO – Dz.U.2019.730).

Podstawą prawną dla nieodpłatnego przekazywania dokumentacji medycznej jest art. 28 ust. 2a pkt. 1 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. jedn.: Dz.U.2020 poz. 849):

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz w ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta] podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę (…) Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej: pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 [ustawy o prawach pacjenta].”

Prawo do bezpłatnego otrzymania dokumentacji medycznej (gdy w danym zakresie żąda jej po raz pierwszy) ma pacjent lub przedstawiciel ustawowy pacjenta. Z przepisów nie wynika, by osoba upoważniona przez pacjenta miała prawo do bezpłatnej dokumentacji medycznej. W związku z tym od osób upoważnionych możliwe jest pobieranie opłat na wcześniejszych zasadach.

Odpłatność za dokumentację medyczna

Podstawa wyliczenia – wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednik kwartale Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej – w okresie 1.03.2022 – 31.05.2022
1 strona wyciągu albo odpisu 1 strona kopii albo wydruku Dokumentacja medyczna na informatycznym nośniku danych
maks. 0,002 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia maks. 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia
IV kwartał 2021
5 995,09 zł
11,99 zł 0,42 zł 2,40 zł

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 roku o, prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta ( t. jedn.: Dz.U.2020 poz. 849).
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2020 r w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666 z późn. zm.).
 3. Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (t. jedn.:  Dz.U.2019. poz. 1781)

Medycyna Pracy

Umowa na badanie Medycyny Pracy

Skierowanie na badania lekarskie do celów san. -epid.

Skierowanie na badania lekarskie wst./okr./kontr.

Oświadczenie

Dokumentacja medyczna

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Upoważnienie do odbioru wyników RTG / USG

Laboratorium

Upoważnienie do odbioru wyników laboratoryjnych

Recepty

Zamówienie recepty

Oświadczenie do odbioru recept

Upoważnienie do odbioru recept

Deklaracje

Deklaracja wyboru lekarza POZ

Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

Deklaracja wyboru położnej POZ

RTG

Zgoda na badanie RTG (niepełnoletni)

Czcionka
Kontrast