WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W TORUNIU

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEZnak sprawy: T/1/ZP/18
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 144 000 EURO
1. ZAMAWIAJĄCY:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ
kod pocztowy:
miejscowość:
województwo:
powiat:
87-100
Toruń
kujawsko-pomorskie
toruński
ulica:
numer:
internet:
e-mail:
Dąbrowskiego
1
http://wspl-torun.pl
wojtek@wspl.torun.pl
numer kierunkowy: + 48 56
telefon: 652-12-68
faks: 622-74-32
Ogłasza przetarg nieograniczony na : "Dostawę cyfrowego aparatu rentgenowskiego do gabinetu RTG Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu".
2. Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych
Numer: - 558427-N-2018 Data: - 15.05.2018 Pozycja: -
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych
 Numer: - 500116943-N-2018
 Data: - 25.05.2018  Pozycja: -
4. Miejsce realizacji: WSPL Toruń
 5. Dopuszcza się składanie ofert częściowych:
nie
 6. Liczba zadań:
-
 7. Dopuszcza się składanie ofert równowaznych:
nie
 8. Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
nie
 9. Termin realizacji: 60 dni  10. Termin związania ofertą: 30 dni
11. Wadium: Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wpłacenia wadium.
12. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena:
parametry techniczne
okres gwarancji:
termin płatności:
60 20 20 -
 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
   
1. Cena oferowanego przedmiotu zamówienia - 60 pkt. przeliczeniowych.
    2. Parametry techniczne urządzenia - 20 pkt. przeliczeniowych.
    3. Oferowany okres gwarancji - 20 pkt. przeliczeniowych.
13. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać ze strony: www.wspl-torun.pl, odebrać
w siedzibie Zamawiającego (pok. 112), albo za zaliczeniem pocztowym.

14. Sprostowanie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

W załączniku nr 1a do SIWZ (Cyfrowy Aparat Rentgenowski - Specyfikacja techniczna) zmienia się w części IX. Inne Wymagania:
             punkt 84 w brzmieniu:
             
„Okres gwarancji – minimum 24 miesiące: punktacja - 24 m-ce – 5 pkt.
                                                                                                   > 24 m-cy – 10 pkt."
             na brzmienie:
             „Okres gwarancji – minimum 24 miesiące: punktacja – bez punktacji".

15. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Wojciech Kołodziejski
telefon:
nr lokalu:
godziny udzielania informacji:
e-mail:
56 652 - 12 - 68
112
08:00 - 15:00
wojtek@wspl.torun.pl
16. Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego, pok. nr 103.
17. Termin składania ofert upływa dnia: 28.05.2018 o godz. 12:30.
Termin składania ofert (po zmianie) upływa dnia: 30.05.2018 o godz. 12:30.
18. Otwarcie ofert nastąpi: 30.05.2018 o godz. 13:00.
19. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w rozumieniu przepisów
    ustawy Prawo zamówień publicznych.
2.
Są dopuszczeni do występowania w obrocie prawnym.
3.
Posiadają niezbędne uprawnienia (zgodne z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami)
    do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot zamówienia.
4.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i personelem,
    zdolnymi do wykonania zamówienia.

20. Pytania zadane w stosunku do postanowień SIWZ przez Wykonawców i odpowiedzi - odpowiedzi.
21. Informacja o otwarciu ofert - wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty.
22. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  naciśnij

mailto:wojtek@wspl.torun.pl

      

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

   1. SIWZ;
 
   2.
Arkusz oferty;

   3. Parametry techniczne;
 
   4. Oświadczenie;
  
   5. Wzór umowy;

  
   6. Kryteria oceny ofert;
  
   7. Sprostowanie treści SIWZ;
 
   8. Parametry techniczne - poprawione.