WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W TORUNIU

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


Znak sprawy: T/1/ZP/18

1. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP. Numer ogłoszenia: 558427-N-2018

2. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ

kod pocztowy:

miejscowość:
województwo:
powiat:

87-100

Toruń
kujawsko-pomorskie
toruński

ulica:

numer:
internet:
e-mail:

Dąbrowskiego

1
http://wspl-torun.pl
wojtek@wspl.torun.pl

numer kierunkowy: + 48 56

telefon: 652-12-68
faks: 622-74-32

3. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

"Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego do gabinetu RTG
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu
".

4. Rodzaj zamówienia:

Dostawy

5. Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczy: 600 000,00 zł.

6. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - wraz z oferowanymi warunkami realizacji zamóweinia:

MIRO Sp. z o.o.
ul. Mińska 25B lok. U1
03-808 WARSZAWA


Cena oferty netto - 540 000,00 zł.
Cena oferty brutto - 595 200,00 zł.

Termin wykonania zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

Okres gwarancji: 25 miesięcy.

Warunki płatności: Wykonawca wystawi Zamawiającemu (po podpisaniu protokołu odbioru) fakturę VAT z 30 dniowym terminem płatności.
mailto:wojtek@wspl.torun.pl