WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W TORUNIU

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Znak sprawy: T/1/ZP/18
1. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BZP: tak, nr ogłoszenia: 558427-N-2018.
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia było zamieszczone w BZP: tak, nr ogłoszenia: 500116943-N-2018.
3. Nazwa i adres Zamawiającego:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ
ulica:
numer:
kod pocztowy:
miejscowość:
Dąbrowskiego 1
87-100
Toruń
województwo:
telefon:
faks:
e-mail:
kujawsko-pomorskie
+48 56 652 12 68
+48 56 622 74 32 wojtek@wspl.torun.pl
4. Nazwa nadana zmówieniu przez Zamawiającego:
Dostawa cyfrowego aparatu rentgenowskiego do gabinetu RTG Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu.
5. Rodzaj zamówienia:
Dostawy
6. Przedmiot zamówienia:
Dostawa, montaż i uruchomienie  cyfrowego aparatu rentgenowskiego do wykonywania zdjęć kostnych i płucnych do gabinetu RTG Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej
w Toruniu.
7. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33111000-1


8. Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony.
9. Data udzielenia zamówienia: 06.06.2018
10. Liczba otrzymanych ofert: 1.
11. Liczba odrzuconych ofert: 0.
12. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
MIRO Sp. z o.o., ul. Mińska 25B lok. U1, 03-808 Warszawa, województwo mazowieckie
13. Całkowita wartość zamówienia (bez VAT): 540 000.00 PLN
14. Cena wybranej oferty/wartość umowy (bez VAT): 540 000.00 PLN
15. Oferta z najniższą ceną (bez VAT): 540 000.00 PLN
16. Oferta z najwyższą ceną (bez VAT): 540 00.00 PLN
17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia: - 500129546-N-2018.


mailto:wojtek@wspl.torun.pl