Zgodnie z art. 287 ust. 2 i art. 325 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655, z późn. zm.), żołnierze zawodowi oraz żołnierze pełniący terytorialną służbę wojskową (WOT) zostali objęci prawem do korzystania poza kolejnością ze świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), udzielanych w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej.