Deklaracja dostępności

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://wspl-torun.pl/.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zwracamy uwagę, że pomimo starań mogą zdarzyć się sytuacje, w których cel linku zostanie określony nieprecyzyjnie lub nie zostanie poprawnie wprowadzony opis alternatywny dla grafiki. Zapewniamy, że tego typu sytuacje mają charakter incydentalny i są korygowane niezwłocznie po wykryciu.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Magdalena Szyplińska.
 • E-mail: magdalena.wspl@gmail.com
 • Telefon: 566227974

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 • Adres: al. Jana Pawła II nr 13; 00-828 Warszawa
 • E-mail: skargi.wnioski@pfron.org.pl
 • Telefon: 538628050

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Zapewniono w budynku wolne od barier przestrzenie komunikacyjne
 • Zastosowano środki techniczne lub urządzenia umożliwiające dostęp do wszystkich pomieszczeń
 • Nie udostępniono rozkładu pomieszczeń
 • Dopuszczono wstęp osobom korzystającym z psa asystującego
 • Dostępna jest winda umożliwiająca dojazd na każde piętro
 • Zapewniono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych