Lp.
Treść pytania Data
Odpowiedź
1.
Dotyczy formularza cenowego, załącznik 2/2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do formularza cenowego punktu 20 pod nazwą: „materiały kontrolne” – niezbędnych do wykonywania badań, aby Wykonawca mógł je prawidłowo wycenić? 03.12.2019 Tak
2.
Czy Zamawiający w świetle powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w szczególności RODO, wyrazi zgodę i niezwłocznie dołączy do postępowania umowę powierzenia przetwarzania danych?
03.12.2019
Tak
3. Czy Zamawiający, będący administratorem danych świetle RODO, wyrazi zgodę na podpowierzenie danych innemu podmiotowi w zakresie podłączenia analizatora do systemu Zamawiającego? 03.12.2019 Tak
4. § 2 ust. 2 umowy: Czy w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ceny brutto przy zachowaniu stałości cen netto? 03.12.2019
Tak
5. § 4 ust. 1 umowy: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dostarczać przedmiot zamówienia o parametrach, w ilościach i terminach określonych w ofercie wraz z fakturą – do siedziby Zamawiającego, do Sekcji Zaopatrzenia w godzinach 8.00-1500. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania faktur za pośrednictwem poczty/kuriera, w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy, na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (w formacie PDF), za pośrednictwem emaila na adres ……? 03.12.2019
Tak
6. Czy Zamawiający dopuści analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2018? 03.12.2019
Tak
7. Czy Zamawiający dopuści analizator umożliwiający automatyczną analizę 9. parametrów jednocześnie z jednej próbki (wyspecyfikowanych 8. parametrów przy użyciu metod chemiluminescencji)? Zarówno kontrole, jak i kalibracje są w kasecie odczynnikowej. 03.12.2019 Zgodnie
z zapytaniem ofertowym
8. Czy w teście witaminy B12, Zamawiający dopuści, że jeden z odczynników znajdujących się w kasecie w formie liofilizatu, będzie wymagał dodania diluentu, też znajdującego się w kasecie? 03.12.2019 Tak
9. Załącznik nr 1 formularz oferty – Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w formularzu ofertowym zostawić wycenę tylko tych pakietów, na które składana jest oferta? 04.12.2019 Tak
10. Prosimy o potwierdzenie, że wydajność analizatora immunochemicznego nie mniejsza niż 100 oznaczeń na godzinę, oznacza deklarowaną przez producenta analizatora wydajność maksymalną zgodną z materiałami marketingowymi producenta. 04.12.2019 Zamawiajacy potwierdza
11. Czy w związku z zapisem: Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory i kontrole muszą być gotowe do użycia bez konieczności rekonstrukcji Zamawiający wymaga, aby wszystkie odczynniki i kalibratory były w stanie płynnym i nie wymagały rekonstytucji oraz wymagały jedynie kilkukrotnego odwrócenia opakowania przed załadowaniem do analizatora? 04.12.2019 Nie
12. Prosimy o potwierdzenie, czy w ilości zamawianych oznaczeń zostały wliczone oznaczenia na kalibracje i kontrole. 04.12.2019
Tak
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kontroli innego, niezależnego producenta? (dotyczy zapisu „Wszystkie odczynniki, kalibratory i kontrole powinny pochodzić od tego samego producenta). 04.12.2019
Tak
14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby ilość oferowanych odczynników można było zaoferować zgodnie z rzeczywistą, a nie teoretyczną stabilnością odczynników na pokładzie analizatora? Takie założenie zakłada, że testy te będą wykorzystywane po otwarciu tak długo jak długo kontrola jakości dopuszczać będzie ich stosowanie. Czas użycia odczynników nie przekraczałby czasu ich przydatności do użycia podanego na opakowaniu. Taka kalkulacja w przypadku testów wykonywanych w mniejszych ilościach pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty.
04.12.2019
Tak
15.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kalkulując częstość kalibracji i ilość kalibratorów założyć, że kalibracja będzie wykonywana dopiero w sytuacji, kiedy kontrole jakości będą przekraczały poza dopuszczalne granice, a tym samym będą wskazywały na konieczność jej wykonania? Takie rozwiązanie pozwoli na zaoferowanie ilości materiału kontrolnego i kalibratorów zgodnie z ich rzeczywistym zużyciem, a nie z ich teoretyczną stabilnością. Taka kalkulacja pozwoli na ekonomiczne skalkulowanie wartości oferty.
04.12.2019
Tak
16. Czy Zamawiający wymaga przedstawienia minimum 10 placówek, w których pracuje oferowany analizator? W związku z tym wymogiem Zamawiający uzyska dostęp do grupy porównawczej w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej. 04.12.2019 Tak
17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego kalibratora (Insulina) oraz jednego zestawu kontroli w postaci liofilizatu? 04.12.2019 Tak
18. Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku jednego badania, Witamina B12, Zamawiający wrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika ze stabilnością kalibracji i rekalibracji – minimum 21 dni? 04.12.2019 Zamawiający potwierdza
19. Prosimy o potwierdzenie, że zapis: „Możliwość wykonywania automatycznego rozcieńczania próbek”, dotyczy zdolności technicznej analizatorów do wykonywania automatycznych rozcieńczeń próbek, a nie dotyczy możliwości automatycznego rozcieńczania próbek dla wszystkich testów wymienionych w formularzu cenowym i oznaczanych na danym analizatorze. 04.12.2019 Tak
20. § 6 ust. 1 umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „5 % wartości przedmiotu niezrealizowanej części umowy, w przypadku odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”? Uzasadnienie: w przypadku rozwiązania umowy na etapie np. zrealizowania umowy w 90 %, kara ta winna być liczona od części, której Wykonawca nie zrealizował. Kara liczona od wartości całej umowy, staje się wówczas nieadekwatna do ewentualnego uchybienia Wykonawcy czy Zamawiającego. 04.12.2019 Tak
21. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku następujących badań, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników ze stabilnościami na pokładzie: TSH – opakowanie składa się z 2 zestawów po 100 oznaczeń o stabilności nie krótszej niż 28 dni dla pojedynczego zestawu (stabilność całego opakowania – nie krótsza niż 56 dni), FT4, FT3, FPSA, TPSA, Insulina opakowanie składa się z 2 zestawów po 50 oznaczeń o stabilności nie krótszej niż 28 dni dla pojedynczego zestawu (stabilność całego opakowania – nie krótsza niż 56 dni), Witamina B12 - opakowanie składa się z 2 zestawów po 50 oznaczeń o stabilności nie krótszej niż 14 dni dla pojedynczego zestawu (stabilność całego opakowania – nie krótsza niż 28 dni). 04.12.2019 Tak