Lp.
Treść pytania Data
Odpowiedź
1.
Z uwagi na to, iż przedmiotem zamówienia jest drobny sprzęt jednorazowego użytku sprzedawany w sposób masowy (na opakowania, a nie na sztuki ), a cena jednostkowa netto i brutto jest tylko elementem kalkulacyjnym w związku, z czym Zespół Arbitrów (UZP/ZO/0-2546/06) orzekł, że ceny jednostkowe mogą być podawane w tysięcznych częściach złotego, czy zatem Zamawiający wyrazi zgodę by cenę jednostkową netto za sztukę podać z dokładnością do trzech miejsc po przecinku?
02.12.2019 Tak
2.
Poz. 3, 4 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki bezbarwne?
02.12.2019
Tak
3.

Poz. 5 – Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o wymiarach 12x75 mm z określoną przez producenta pojemnością 5 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
02.12.2019 Tak
4.
Poz. 6 - Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pojemnika sterylnego, czy niesterylnego?
02.12.2019
Niesterylnego
5.
Poz. 6 - Czy Zamawiający zaakceptuje pojemnik o wymiarach: ø25 x 80 mm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?
02.12.2019
Tak
6.
Poz. 9 - Czy Zamawiający zaakceptuje probówki o wymiarach jak w SIWZ (tj. 16 x 100 mm) z określoną przez producenta pojemnością 10 ml, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
02.12.2019
Tak
7.

Poz. 13 - Czy Zamawiający zaakceptuje wymazówki o długości 150 mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?
02.12.2019 Tak
8.

Poz. 17 - Czy Zamawiający zaakceptuje kamery typu Pentasquare, gdzie powierzchnia płytki, na którą zostaje nałożona próbka, podzielona jest siatką na kwadraty?

02.12.2019 Nie
9.

Poz. 19 – Czy Zamawiający zaakceptuje pojemniki z PS o pojemności 15 ml?
02.12.2019 Nie
10.
Dot. poz. 3 i 4. Czy Zamawiający zgodzi się na probówki bezbarwne?
02.12.2019 Tak
11.
Dot. poz. 16. Czy Zamawiający zgodzi się na szkiełka 1 mm grubości z uwagina niedostępność szkiełek 2 mm u dostawców na polskim rynku?

02.12.2019 Tak
12.
Dot. poz. 19. Czy Zamawiający dopuści naczynka z PP na próbki patologiczne poj. 20 ml?
02.12.2019
Nie
13.
Dot. poz. 20. Czy Zamawiający dopuści pojemnik plastikowy do moczu, sterylny, zakręcany, poj. 100 ml?
02.12.2019
Tak
14.

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?
Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech,a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupienia jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka).
02.12.2019
Tak,
do trzech miejsc
15.
Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe, czy wyrazi zgodę na podawanie ceny brutto/netto za opakowanie?
02.12.2019
Pytanie stało się
bezprzedmiotowe
16. Dotyczy § 4 ust. 2 umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.
02.12.2019 Nie
17. Dotyczy § 4 ust. 7 umowy. Z uwagi na specjalne ceny oferowane Zamawiającemu przez wykonawców, kalkulowane na podstawie ilości podanych przez Zamawiającego w SIWZ, czy Zamawiający nie rozważy możliwości zmiany zapisu na: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji Umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”. 02.12.2019 Zamawiający
zobowiązuje się
do realizacji 70%
wartości umowy
18.
Dotyczy poz. 5 asortymentu. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania probówki typu Eppendorf z płaskim wieczkiem na zawiasie?
02.12.2019 Tak
19.

Dotyczy poz. 5 asortymentu. Czy Zamawiający dopuści probówki sterylne, pakowane po 5 szt., w opakowanie foliowe bez struny (woreczek zgrzewany)?

02.12.2019 Nie
20.
Dotyczy poz. 7 asortymentu. Czy Zamawiający dopuści wymazówki o długości 165 mm, całkowity wymiar zestawu 170mm?
02.12.2019 Tak
21.

Dotyczy poz. 13 asortymentu. Czy Zamawiający dopuści wymazówki o długości 165 mm

02.12.2019 Tak
22.

Dotyczy poz. 14 asortymentu. Czy Zamawiający wymaga nalepek samoprzylepnych o wymiarach 40x20mm lub 55x22mm?

02.12.2019 40x20 mm
23.
Dotyczy poz. 18 asortymentu. Czy Zamawiający dopuści ezy sterylne pakowane po 10 szt.?
02.12.2019 Nie
24.

Dotyczy poz. 18 asortymentu. Czy Zamawiający dopuści ezy sterylne pakowane indywidualnie?

02.12.2019 Tak
25.
Dotyczy poz. 19 asortymentu. Czy Zamawiający dopuści naczynka na próbki biologiczne (anatomiczne, chirurgiczne) o poj.15 ml?
02.12.2019 Nie
26.
Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
02.12.2019 Zamawiający
nie wyraża zgody