Lp.
Treść pytania Data
Odpowiedź
1.
Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia dostawa: podłóż do hodowli i testów do identyfikacji drobnoustrojów w pozycjach 17 oraz 18 dopuści paski wykonane z trwałej bibuły posiadające pozytywną opinię KORLD?
02.12.2019 Tak
2.
(§ 6 umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?
02.12.2019
Nie
3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?
02.12.2019 Tak
4.
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?
02.12.2019
Tak
5.
Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto?.
02.12.2019
Nie
6.
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?
02.12.2019
Nie
7.

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie umowy ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?
02.12.2019 Tak
8. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego braku produktu? 02.12.2019 Tak
9.

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?
02.12.2019 Tak, zgodnie
z zapisami § 4
ust. 8 umowy
10.

Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.
Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.
02.12.2019 Tak
11.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podział pakietu na dwie części: Podłoża mikrobiologiczne (poz. 1-10) oraz testy (poz. 11-18)? Umożliwi to złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.

02.12.2019 Nie
12.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie testów do określania MIC wykonanych na standardowym podłożu celulozowym? Zgodnie z informacją producenta testy te zapewniają prawidłowe przyleganie paska do podłoża, nie ma możliwości wytworzenia się mikropęcherzyków powietrza pod paskiem (nośnik ten, w przeciwieństwie do plastiku, jest przepuszczalny dla powietrza), czego konsekwencją jest równomierne i szybkie przenikanie  antybiotyku do podłoża.

02.12.2019
Tak
13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania oxydazy w op. = 18 ml i wycenę 3 op.? 02.12.2019
Tak
14.

Czy Zamawiający wyrazy zgodę na zaoferowanie odczynnika do oznaczania katalazy w op. = 10 ml i wycenę 25 op.?
02.12.2019
Tak
15.

Dot. Poz. 11, 12. Czy Zamawiający dopuści testy konfekcjonowane po 40 sztuk w opakowaniu?

02.12.2019
Nie
16.

Dot. Poz. 15, 16. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyceny tych odczynników, jeśli zawierają się one w zestawie dla w/w testów?

02.12.2019
Nie
17.

Dot. Poz. 17, 18. Czy Zamawiający dopuści paski z papieru o specjalnych właściwościach, pozwalającego na impregnowanie paska zdefiniowanym gradientem stężenia antybiotyku lub leku w zakresie 15 podwójnych kolejnych rozcieńczeń standardowej metody MIC?

02.12.2019
Tak
18. (Dot. wzoru umowy) Czy Zamawiający odstąpi od wymogu okresu gwarancji do 4 miesięcy przydatności do stosowania i wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 1, 7 i 9 produktów z terminem przydatności do użycia min. 5 tygodni od daty dostawy oraz w pozycjach 1-6 oraz 8 produktów z terminem przydatności do użycia min. 11 tygodni od daty dostawy? 04.12.2019 Tak
19. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia książki kodowej lub nośnika do odczytu testów identyfikacyjnych do oferty i pozostanie wyłącznie przy wymogu dostarczenia powyższych wraz z pierwszą dostawą testów? 04.12.2019 Tak, z pierwszą dostawą
20. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie pod pozycją 14 dodatkowych wierszy z wyodrębnieniem odczynników potrzebnych do odczytu testów? Ceny odczynników są zróżnicowane, a ich wyszczególnienie ułatwi późniejsze rozliczenia pomiędzy Wykonawcąi Zamawiającym.
04.12.2019 Tak
21. Czy Zamawiający w kolumnie 3 Załącznika nr 2, dla pozycji 11-18, wskazuje żądaną ilość podaną w ilości oznaczeń/sztuk, czy w ilości opakowań?
04.12.2019 Liczba oznaczeń
22.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 11 i 12 produktów w opakowaniach po 20 testów i jednoczesne przeliczenie ilości w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę, tj. 60 testów (3 op.)?

04.12.2019 Nie
23.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 produktu w opakowaniu po 60 testów i jednoczesne przeliczenie ilości w zaokrągleniu do pełnych opakowań w górę, tj. 120 testów (2 op.)?

04.12.2019 Tak. Pozostali Wykonawcy
w poz. 13 też powinni wycenić 120 testów
24. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu pozycji 17 i 18? Wydzielenie wskazanych pozycji pozwoli na złożenie ofert większej liczbie Wykonawców, co zwiększy konkurencyjność cen. 04.12.2019 Nie
25.

Czy Zamawiający, z uwagi na różnorodność dostępnych na rynku pasków, mógłby wskazać listy wymaganych pasków dla pozycji 17 oraz 18?

04.12.2019 Jak w odpowiedzi  na pytania 12 i 17