Lp.
Treść pytania Data
Odpowiedź
1.
Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia: dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych - krążki z antybiotykami wymaga, aby oferowane krążki posiadały pozytywną opinie KORLD oraz zostały przebadane przez EUCAT i uzyskały bardzo dobre wyniki tej oceny?
02.12.2019 Tak
2.
Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia: dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych - krążki z antybiotykami wymaga aby krążki były zapakowane w fiolki zawierające 50 krążków, w hermetycznym opakowaniu z pochłaniaczem wilgoci i możliwością zamawiania pojedynczych fiolek?
02.12.2019
Tak
3

Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych - testy do serologii mikrobiologicznej w pozycji 4 dopuści test immunochromatograficzny do jakościowego oznaczania heterofilnych przeciwciał przeciw wirusowi Epsteina-Barr (EBV) w ludzkich próbkach krwi pełnej, surowicy
lub osocza?

02.12.2019 Nie
4
Czy Zamawiający w przedmiocie zamówienia dostawa odczynników do badań mikrobiologicznych - testy do serologii mikrobiologicznej w pozycji 6 wymaga testu o czułości analitycznej 10ng/ml czy 40 ng/ml?
02.12.2019
10ng/ml.
5.
(§ 6 umowy) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczania kar od wartości NETTO?
02.12.2019
Nie
6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zwiększenie cen jednostkowych brutto, a co za tym idzie wartości brutto umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT?

02.12.2019
Tak
7.

Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i możliwości zastosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT?

02.12.2019 Tak
8. Czy Zamawiający dopuści zmianę stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto? 02.12.2019 Nie
9.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

02.12.2019 Nie
10.

Czy Zamawiający dopuści aneksowanie umowy ze względu na zamianę oferowanego produktu na produkt równoważny w przypadku zmiany produktu lub producenta sprzętu?

02.12.2019 Tak
11. Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zamiennika o parametrach nie gorszych od proponowanego w umowie po powiadomieniu Zamawiającego w wypadku wystąpienia przejściowego braku produktu? 02.12.2019 Tak
12.

Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

02.12.2019
Tak, zgodnie
z zapisami § 4
ust. 7 umowy.
13.
Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie zaistnienia niniejszej sytuacji, możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie i/lub sposobie opakowania produktu oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta? W przypadku innego sposobu pakowania (konfekcji), cena za opakowanie zbiorcze oferowanego zamiennika zostałaby przeliczona w ten sposób, że cena za sztukę lub oznaczenie zamiennika byłaby równa cenie za sztukę lub oznaczenie produktu znajdującego się danej pozycji umowy.

Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych.

02.12.2019
Tak
14.

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1987/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez Zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku., nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów. W wyroku z dnia 7 maja 2014 roku, KIO 809/14 Krajowa izba Odwoławcza stwierdziła, że: „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia.

02.12.2019
Tak, do 70%.