WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA W TORUNIU

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT


Znak sprawy: 01/11/WSPL/19

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ

kod pocztowy:

miejscowość:
województwo:
powiat:

87-100

Toruń
kujawsko-pomorskie
toruński

ulica:

numer:
internet:
e-mail:

Dąbrowskiego

1
http://wspl-torun.pl
wojtek@wspl.torun.pl

numer kierunkowy: + 48 56

telefon: 652-12-68
faks: 622-74-32

2. Nazwa nadana zapytaniu ofertowemu przez Zamawiającego:

"Dostawa systemu zamkniętego do pobierania krwi, aspiracyjno-próżniowego z mikrometodą
i elementami uzupełniającymi oraz dzierżawa (na czas trwania umowy) czytnika OB, mieszadła hematologicznego i wirówki laboratoryjnej, na potrzeby Pracowni Analityki Lekarskiej
WSPL
SP ZOZ w Toruniu."

3. Liczba otrzymanych ofert cenowych: 1.

4. Liczba odrzuconych ofert cenowych: 0.

5. Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ważne oferty:

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 STARE BABICE

cena oferty brutto: 30 985,95 zł.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej:

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy:

SARSTEDT Sp. z o.o.
ul. Warszawska 25
Blizne Łaszczyńskiego
05-082 STARE BABICE
mailto:wojtek@wspl.torun.pl