Lp.
Treść pytania Data
Odpowiedź
1.
Dot. Tabela asortymentowa, poz. 10. Zwracamy się z prośbą do Zamawaijącego o doprecyzowanie, czy oczekuje zaoferowania igły typu motylek 0,8 mm z osłonką zabezpieczającą igę przed zakłuciem, z drenem długim 180-200 mm?
29.11.2019 Tak
2.
Dot. Załącznika 2/1, tabela asortymentowa, poz. 9 i 10. Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania igieł motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.
29.11.2019
Zamawiający dostosuje się do nowych wielkości opakowań zbiorczych. Nowe wielkości zapotrzebowania Zamawiający określi w poprawionym załączniku
nr 2 do zapytania ofertowego, który zamieści na stronie internetowej.
3.

Dot. Załącznika 2/1, tabela asortymentowa, poz. 15. Zważywszy na fakt, iż minimalna wielkość opakowania nakłuwaczy zawiera 200 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 200 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

29.11.2019 Zamawiający dostosuje się do nowych wielkości opakowań zbiorczych. Nowe wielkości zapotrzebowania Zamawiający określi w poprawionym załączniku
nr 2 do zapytania ofertowego, który zamieści na stronie internetowej.
4.
Dot. Załącznika 2/1, warunki techniczne pkt 2. Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowane igły były pakowane pojedynczo, sterylnie?
29.11.2019
Tak
5.
Dot. Załącznika 2/2.  Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na rozliczenie płatności za dzierżawę w okresie kwartalnym. Wystawienie faktury za dzierżawę kwartalnie, zmniejszy comiesięczne obciążenie pracą zaangażowane w tym procesie działy zarówno u Wykonawcy, jak i u Zamawiającego.
29.11.2019
Zamawiający nie wyraża zgody.
6.

Dot. Zapisów umowy § 6.  Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą Wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści osiągane przez Wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia

29.11.2019
Zamawiający nie wyraża zgody.