OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU PISEMNYM, NIEOGRANICZONYM


1. JEDNOSTKA ORGANIZUJĄCA PRZETARG:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny ZOZ
kod pocztowy:
miejscowość:
województwo:
powiat:
87-100
Toruń
kujawsko-pomorskie
toruński
ulica:
numer:
internet:
e-mail:
J.H. Dąbrowskiego
1
http://wspl-torun.pl
wojtek@wspl.torun.pl
numer kierunkowy: + 48 56
telefon: 652-12-68
faks: 622-74-32
2. MIEJSCE I TERMIN PRZEPROWADZENIA PRZETARGU:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 1, pok. 206, II piętro, 27.08.2018 godz. 13.00.
3. MIEJSCE I TERMIN, W KTÓRYM MOŻNA DOKONAĆ OGLĘDZIN PRZEDMIOTU PRZETARGU:
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Toruniu
  Pracownia RTG, ul. Szumana 2, parter, 14.08.2018-26.08.2018.
4. PRZEDMIOT PRZETARGU:
 Nazwa: - Aparat RTG MultixPro  Data: produkcji: - 2009  Numer fabryczny:1802
5. WADIUM:
 5.1. Wysokość: 1 910,00 zł
 5.2. Forma wniesienia: Gotówka
 5.3. Termin wniesienia:
do 26.08.2018, godz. 15:00
 5.4. Miejsce wniesienia:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu
Nr konta: 15 1130 1075 0002 6156 6820 0004
 6. CENA WYWOŁAWCZA PRZEDMIOTU PRZETARGU:
19 100,00 zł
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY:
7.1. Forma oferty: pisemna
7.2. Inne wymagania:: Określono w § 7 ust. 2 regulaminu przetargu
(załącznik 1 do niniejszego ogłoszenia).
8. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
8.1. Termin skladania ofert: 27.08.2018, godz. 12:00
8.1. Miejsce skladania ofert: Toruń, ul. J.H. Dąbrowskiego 1, pok. nr 103, I piętro
9. OKRES ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni od daty otwarcia ofert
10. INNE WYMAGANIA:
10.1. Warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w przetargu jest wniesienie wadium.
10.2. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia przedmiotu przetargu nie później niż 7 dni od dnia
          zawarcia umowy  sprzedaży.
10.3. Oferta zostanie odrzucona jeżeli:
1. Została złożona po terminie lub w niewłaściwy mmiejscu.
2. Oferent nie wniósł wymaganego wadium.

3.
Zawiera ona więcej niż jedną cenę zakupu przedmiotu zamóweinia.
4. Nie zawiera
danych i dokumentów określonych w regulaminie przetargu lub są one niekompletne,nieczy-
     telne lub budzą inne wątpliwości, a złożenie koniecznych wyjaśnień przez Oferenta mgłoby prowadzić
     do uzanania jej za nową ofertę.

11. Organizator gwarantuje sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania jakiejkolwiek oferty, bez podania
      przyczyn tej decyzji.
12. Informacja o otwarciu ofert - wykaz podmiotów, które złożyły oferty.

mailto:wojtek@wspl.torun.pl

      

  DOKUMENTY DO POBRANIA:

   1. Regulamin przetargu;
 
   2.
Arkusz oferty;

   3. Oświadczenie o stanie technicznym;
 
   4. Wzór umowy.